Dotacje UE


 

PROJEKT: Projekt pn. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych elementów zespolonych typu metal tworzywo o znacząco ulepszonych parametrach jakościowych i mechanicznych z uwzględnieniem korekcji odchyleń wymiarowych komponentu metalowego”

NUMER PROJEKTU:   POIR.01.01.01-00-0614/19 1.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  4 771 928,44 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:        2 015 709,45 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

CEL: Celem projektu jest opracowanie kompleksowych rozwiązań techniczno-technologicznych umożliwiających uzyskanie innowacji produktowej w postaci pokrywy łożyska koła samochodowego otrzymanego w technologii formowania wtryskowego.

EFEKTY: W ramach Projektu Wnioskodawca podejmie próbę rozwiązania problemu technologicznego w zakresie wytworzenia pokrywy łożyska jako wysokojakościowego elementu zespolonego, tj. elementu złożonego z części metalowej (tzw. zapraski) odpowiadającej za przenoszenie dużych obciążeń mechanicznych oraz z części z tworzywa sztucznego (tzw. wypraski) przyczyniającej się do zmniejszenia ciężaru całkowitego takiego elementu oraz zwiększającej jego funkcjonalność. W sposób szczególny Projekt odpowie na problem zmienności wymiarowej zapraski, który to obecnie uniemożliwia otrzymywanie produktu o pożądanych cechach. Dzięki zaplanowanym pracom B+R Wnioskodawca nie tylko wyeliminuje problem niedokładności wymiarowej pierścieni, ale i wpłynie na osiągnięcie znaczących przewag konkurencyjnych rezultatu Projektu, poprzez osiągnięcie dotychczas niespotykanej wysokiej szczelności i wytrzymałości detalu. Realizacja Projektu umożliwi uzyskanie wysokokonkurencyjnego produktu stanowiącego innowację w skali Europy, która wpisuje się w obecny trend stosowania elementów zespolonych typu metal-tworzywo w branży automotive. Wdrożenie wyników Projektu nastąpi poprzez wprowadzenie wyników zrealizowanych prac B+R do własnej działalności gospodarczej Alpha Technology. Powstały w wyniku realizacji Projektu produkt będzie kierowany nie tylko na rynek krajowy, lecz także na rynki zagraniczne co oznacza, że poprzez wdrożenie rezultatów Projektu Spółka będzie mogła w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia poziomu eksportu polskich produktów poza granice RP.